Mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti: Knihy těch druhých

12.03.2018

V letech 2018 a 2019 se pozornost německých čtenářů - především v návaznosti na Lipský knižní veletrh a jeho impulsy - ve zvýšené míře zaměří na českou literaturu. Tato tendence je nejenom velmi vítaná, ale zároveň také nutná: česko-německá literární výměna totiž na rozdíl od velmi rozvinuté kulturní spolupráce občanů obou zemí probíhá dosti jednostranně a současná česká literatura se v konkurenci se silnou nabídkou zahraničních titulů na německém knižním trhu prosazuje jen s velkými obtížemi. Právě literární výměna přitom patří k nejdůležitějším zprostředkovatelům kultury a jazyka té které země a jejích obyvatel. V minulosti Čechů a Němců vždy existovaly společné literární průsečíky a společné literární tradice, na něž lze do budoucna navázat.

Jako příspěvek k posílení česko-německé literární výměny vypisuje Česko-německý fond budoucnosti vedle svých tradičních projektových oblastí mimořádnou podporu projektů, které přispějí k lepšímu poznání a posílení role české literatury a českého jazyka v Německu. Fond budoucnosti tak činí i v kontextu prezentace České republiky jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019, který vítá a vnímá jej jako významný impuls.

Cílem této výzvy je jednak povzbudit německá nakladatelství a kulturní instituce, aby se více zaměřily na vydávání a popularizaci současné české literární tvorby. Prostřednictvím výzvy by dále mělo dojít k posílení německé bohemistiky a zintenzivnění kontaktů a vztahů mezi německými a českými autory, překladateli a vědci. Výzva sestává ze tří programů podpory, jejichž společným jmenovatelem je zdůraznění významu jazyka a literatury pro vzájemné porozumění.

Program 1: "Podpora německých překladů české literatury"

Oblasti podpory: próza, poezie, literatura pro děti a mládež, literární věda a kritika, lingvistika, dramatika

Podmínky podpory:

Maximální výše podpory: až 70 % celkových projektových nákladů

Lhůta pro předkládání žádosti: vždy na konci čtvrtletí celého roku 2018

Realizace projektových aktivit: červenec 2018 až prosinec 2019

O podporu mohou žádat jak nakladatelství, tak soukromé osoby se sídlem v Německu

Podpora smí být využita na náklady na překlad a výrobní náklady

Jako výsledek musí být předložena hotová publikace, pouze u kategorie "dramatika" se může jednat o rozhlasovou hru, scénické čtení nebo divadelní inscenaci

Program 2: "Podpora německé bohemistiky"

Oblasti podpora: německo-české konference, semináře, workshopy a jiné vědecké diskusní formáty; krátkodobá (4 až 8 týdnů) stipendia pro studijní a výzkumné pobyty německých bohemistů a studentů bohemistiky v České republice, se zvláštním zohledněním závěrečných prací (magisterské, dizertace) a přípravy expozé k dizertaci

Podmínky podpory:

Maximální výše podpory: až 70 % celkových projektových nákladů, u stipendií až 300 € týdně

Lhůta pro předkládání žádosti: vždy na konci čtvrtletí celého roku 2018 a ke dni 31. 3. a 30. 6.2019

Realizace projektových aktivit: červenec 2018 až prosinec 2019

K žádosti o stipendium je třeba doložit vynikající studijní výsledky a doporučení od vysokoškolského pedagoga

Program 3: "Podpora aktivit, které propagují českou literaturu v Německu"

Oblasti podpory: veřejná čtení českých autorů v Německu, kreativní workshopy německých a českých autorů a překladatelů a jejich výsledky ve formě společných česko-německých publikací; jiné inovativní formáty a prezentační aktivity, které jsou zacíleny na zvýšení povědomí o české literatuře

Podmínky podpory:

Maximální výše podpory: až 70 % celkových projektových nákladů

Lhůta pro předkládání žádosti: vždy na konci čtvrtletí celého roku 2018 a ke dni 31. 3. a 30 .6.2019

Realizace projektových aktivit: červenec 2018 až prosinec 2019

Podpora se vztahuje na žánry: próza, poezie, esejistika a dramatika

Z podpory jsou vyloučena reklamní a komerční aktivity nakladatelství a literárních agentur

Základní podmínky podpory pro všechny programy:

  • Kromě výše uvedených parametrů musí projekty splňovat základní podmínky pro poskytnutí podpory od Česko-německého fondu budoucnosti, jako je např. nekomerční zaměření, realistická kalkulace a u programů 2 a 3 s výjimkou stipendií aktivní a vyvážené česko-německé projektové partnerství. Státní, příspěvkové a z veřejných rozpočtů financované instituce mohou být podpořeny pouze v případě, že jejich projektové aktivity nelze financovat z vlastních zdrojů.
  • Při hodnocení všech projektů bude brán zřetel také na předložený plán informování veřejnosti. Projekty by se měly vyznačovat jasnou a konkrétní strategií komunikace s veřejností a médii a cílenou snahou poukazovat na roli Česko-německého fondu budoucnosti při realizaci projektových cílů.
  • Projektová výzva je časově omezena a je chápána jako výběrové řízení: v rámci vyčleněných finančních prostředků budou podpořeny předložené projekty, které v nejvyšší míře splní podmínky výzvy. Projekty, které nebudou podpořeny v rámci této výzvy, mohou být podpořeny dle podmínek obvyklé projektové podpory poskytované Fondem budoucnosti.

Další informace najdete na webu Česko-německého fondu budoucnosti.